داشبورد کاربری / ثبت نام

ریشه‌ها،‌ میوه‌ها را به وجود می‌آورند

یک درخت مثمر پر از میوه عالی را تصور کنید. میوه‌هایی که روی درخت خودنمایی می‌کنند، حاصل تلاش مجموعه درخت، شاخه‌ها و برگ‌ها و منبع تغذیه اصلی آنها یعنی ریشه‌ها…